propozice soutěže 2022

stáhnout propozice

PROPOZICE JÍZDY PRAVIDELNOSTI A SPOLEHLIVOSTI KOLEM ČESKÉ KOTLINY

2. ročník dálkové jízdy historických vozidel
květen – září 2022

 1. NÁZEV SPORTOVNÍHO PODNIKU:

  2. ročník dálkové jízdy historických vozidel

  KOLEM ČESKÉ KOTLINY

 2. DRUH SPORTOVNÍHO PODNIKU:

  jízda pravidelnosti a spolehlivosti

 3. JÍZDU POŘÁDÁ:

  skupina nadšenců

 4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA JÍZDY:

  jízda se koná jako akce otevřená

 5. MÍSTO A DATUM KONÁNÍ JÍZDY:

  v období květen až září 2022 dle volby účastníka v trase dle itineráře

 6. POPIS JÍZDY PRAVIDELNOSTI A SPOLEHLIVOSTI:

  1. Podmínky účasti
   1. Historická vozidla – automobily, užitková vozidla a motocykly od počátku výroby až do roku výroby 1981.
   2. Ostatní vozidla bez ohledu na rok výroby se mohou zúčastnit pouze vložených klubových soutěží, pokud splňují jejich podmínky – viz článek 3. Divize.
   3. Vozidla musí mít Průkaz historického vozidla nebo platné registrační značky, umístěné vždy současně na vozidle (dříve SPZ).
   4. Vozidlo musí mít doklad o zaplacení zákonného pojištění odpovědnosti.
   5. Každý účastník jízdy je plně odpovědný za provozní bezpečnost svého vozidla. Soutěž se koná na otevřených komunikacích a každý účastník zodpovídá za technický stav svého vozidla a za dodržování platných pravidel silničního provozu.
   6. Každé vozidlo se jednoho ročníku soutěže může účastnit jenom jednou. To je zajištěno kontrolou čísel RZ resp. Průkazu historického vozidla.
  2. Trať
   1. Trať soutěže vede po otevřených silničních komunikacích a je určena itinerářem, který obdrží každý účastník. Trať tvoří okruh, který kopíruje podle možnosti hranice historických českých zemí, a je rozdělena na 35 dílčích úseků.
   2. Soutěžní jízdu je možné zahájit ve výchozím bodu libovolného úseku. Účastník musí absolvovat postupně všech 35 úseků podle jejich čísel vzestupně, přičemž po úseku číslo 35 následuje úsek číslo 1.
   3. Z důvodu bezpečnosti a propagace veteránizmu je trať otevřena pouze v denních hodinách od 07.00 do 20.00 hod. Noční jízda je považována za zásadní porušení pravidel.
   4. Trať je nutno absolvovat během nejvýše 7 (sedmi) kalendářních dnů. Při tom může účastník udělat nejvýše 27 (dvacetsedm) přestávek, při kterých se neměří soutěžní čas, jak je uvedeno dále. V tom je počítáno šest přestávek na přenocování a dvacet jedna přestávek během dne na odpočinek a občerstvení. Limit počtu přestávek platí stejně, i když účastník absolvuje trať za méně než 7 dní.
   5. Pokud se kterákoliv část trati stane během období konání soutěže z jakéhokoliv důvodu neprůjezdná, je taková situace považovaná za vyšší moc. Soutěžící si najde nejvhodnější náhradní trasu do cílového bodu svého úseku. Ředitelství soutěže se bude snažit o známých uzavírkách průběžně informovat a soutěžící je mohou sami kontrolovat např. na www.mapy.cz.
  3. Divize
   1. Soutěž je rozdělena do divizí.
   2. Hlavní divizí je Veteran Classic 40 pro vozidla vyrobená do roku 1981.
   3. Další divize – klubové soutěže – jsou nebo budou vypsány ve spolupráci s autokluby pro jejich členy bez ohledu na rok výroby vozidla. Přihlášená vozidla musí splňovat případné další podmínky klubové soutěže.
   4. Vozidla vyrobená do roku 1981 jsou automaticky zařazena do hlavní veteránské divize a mohou být volitelně přihlášena do klubové soutěže. Vozidla vyrobená po roce 1981 mohou být přihlášena pouze do klubové soutěže.
   5. Každé vozidlo může být přihlášeno jen do jedné klubové soutěže.
  4. Soutěžní kategorie
   1. Soutěžní kategorie A – absolvování celé soutěžní trati během nejvýše sedmi souvisle po sobě jdoucích kalendářních dnů v období od května do září 2022.
   2. Soutěžní kategorie B – absolvování celé soutěžní trati během nejvýše sedmi kalendářních dnů libovolně rozložených v období od května do září 2022.
   3. Rozdělení a hodnocení účastníků v kategorii je určeno skutečným časovým průběhem absolvování trati, tj. v souvislé řadě dní nebo rozloženě a není nutné kategorii určovat při registraci do soutěže.
   4. Pokud soutěžící nedodrží některou z podmínek „maximálně 7 jízdních dnů“ a/nebo „maximálně 27 přestávek“ a/nebo „minimálně 35 km/h„, bude ve výsledkové listině uveden mimo pořadí v nesoutěžní kategorii EX.
  5. Hodnotící kritéria
   1. Hlavním hodnotícím kritériem v obou soutěžních kategoriích je PRAVIDELNOST průměrné rychlosti dosažené v každém z 35 měřených dílčích úseků trati.
   2. Hodnota pravidelnosti se vypočítá jako statistický údaj směrodatné odchylky souboru 35-ti hodnot úsekových rychlostních průměrů vztažené k celkovému dosaženému průměru (viz Komentář). Výsledkem je údaj v procentech, čím nižší tím lepší.
   3. Doplňujícím hodnotícím kritériem je SPOLEHLIVOST, tj. schopnost vozidla absolvovat celou trať v časovém limitu kategorie A nebo B za dodržení ostatních podmínek soutěže.
  6. Rychlost
   1. Každý účastník zvolí svoje tempo a rychlost jízdy pro absolvování soutěže při splnění podmínky 6.6.2.
   2. Minimální dosažená průměrná rychlost počítaná jako průměr ze 35-ti úsekových průměrů nesmí být nižší než 35 km/hod. Při nesplnění této podmínky bude účastník hodnocen mimo hlavní pořadí.
  7. Měření času a přestávky v jízdě
   1. Účastník musí mít funkční telefon nebo podobné zařízení s povoleným sledováním polohy GPS a datovým připojením.
   2. Pro záznam času startu a cíle jízdního úseku a rovněž času zahájení a ukončení přestávky používá účastník webovou aplikaci www.koceko.cz/app (nebo v menu na odkazu „ZADAT JÍZDU“).
   3. Data z aplikace se automaticky ukládají do výsledkové databáze soutěže buď prostřednictvím mobilních dat nebo při nejbližším použití aplikace na wi-fi.
   4. Jízdní úsek musí být zahájen i ukončen v místě příslušného bodu na mapě. Stejně tak přestávka musí být ukončena v místě, kde byla zahájena. Tolerovaná odchylka je 300 metrů vzdušnou čarou.
   5. Doba jízdy pro výpočet průměrné rychlosti v jízdním úseku se určí jako rozdíl času odjezdu z výchozího bodu a příjezdu do koncového bodu úseku dle itineráře po odečtení doby přestávek s přesností na minuty.
   6. Délka úseku pro výpočet průměrné rychlosti v jízdním úseku je údaj z itineráře s přesností na 0,1 km.
 7. REGISTRACE DO SOUTĚŽE:

  1. Počet soutěžících vozidel není omezen.
  2. Přihlášky k registraci do soutěže je možno podávat průběžně až do 25. 9. 2022.
  3. Ředitelství soutěže odmítne registrovat k soutěži vozidlo vyrobené po roce 1981 nebo vozidlo, které již bylo pro daný ročník soutěže jednou registrováno. Omezení roku výroby neplatí, pokud vozidlo jede vloženou klubovou soutěž.
  4. Registrace je platná uhrazením účastnického poplatku na bankovní účet ředitelství soutěže.
  5. Registrovaný soutěžící obdrží startovní číslo a itinerář v digitální formě.
 8. JMÉNA ČLENŮ ŘEDITELSTVÍ JÍZDY PRAVIDELNOSTI A SPOLEHLIVOSTI:

  Radko Jung, Tomáš Kalkus

 9. KONTAKT:

  Radko Jung, tel.: 602 278 601, e-mail: radko.jung@koceko.cz

 10. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ JÍZDY PRAVIDELNOSTI:

  1. Výsledky soutěže budou průběžně zveřejňovány na webu www.koceko.cz.
  2. Konečné výsledky budou zveřejněny na www.koceko.cz nejpozději do 15. 10. 2022.
 11. ZPŮSOB PODÁVÁNÍ PROTESTŮ A POPLATKY ZA NĚ:

  1. Protesty proti výsledkům se podávají řediteli soutěže písemně, nejpozději do patnácti kalendářních dnů ode dne, jehož výsledky jsou protestovány.
  2. Podaný protest je nutno doložit vkladem 1 000,- Kč. V případě oprávněného protestu bude tento vklad vrácen, jinak propadá ve prospěch pořadatele.
 12. SEZNAM CEN A OCENĚNÍ:

  1. Tři účastníci s nejnižší dosaženou hodnotou pravidelnosti v každé soutěžní kategorii obdrží ceny za I., II. a III. místo.
  2. Ředitelství soutěže může udělit zvláštní ceny za výjimečné výkony v průběhu soutěže.
 13. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

  1. Každý účastník se zúčastní soutěže na vlastní nebezpečí a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebude po pořadatelích vymáhat náhradu škody.
  2. Účastník je povinen zachovávat veškeré předpisy a bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů.
  3. Pořadatel nepřijímá žádnou odpovědnost za škody na zdraví, věcech, či majetku způsobené účastníky jízdy.
  4. Pořadatelé si vyhrazují možnost odvolat akci v případě nezbytnosti nebo i vyšší moci.
  5. Souhlas s podmínkami soutěže a s nezbytnou úrovní zpracování osobních dat vyjadřuje účastník podáním přihlášky k registraci do soutěže.
  6. Každý účastník si sám organizuje rozvržení přestávek, ubytování a stravování v průběhu soutěže.

Praha 15. 12. 2021

Registrované značkové kluby měly možnost zorganizovat vloženou klubovou soutěž. Členové klubu měli vlastní výsledkovou listinu a pro auta neplatil věkový limit roku 1981. Auta splňující věkovou hranici mohla být na klubové i klasické veteránské výsledovce.

Organizované soutěže – divize:

Veteran Classic 40
Veteran Classic 40
Soutěž veteránů vyrobených v roce 1981 a dříve
Do této divize jsou automaticky zařazeny všechny přihlášené automobily vyrobené od počátku věků až do roku 1981.
Klub Porsche
Klub Porsche
Soutěž pro automobily Porsche bez rozdílu věku
Soutěž pro členy klubu Porsche Classic Club ČR. Mohou se zúčastnit všechny vozy této značky bez ohledu na rok výroby.

Naplánujte si předem:

 • chci jet sám nebo s partou kamarádů
 • kde začnu, jak rychle asi pojedu, aby to pro mě a auto bylo příjemné
 • rozvrhnu si jednotlivé dny s přestávkami na přenocování a odpočinek
 • pokud potřeba, udělám rezervace na ubytování

Časové údaje:

 • všechno vychází z fair přístupu, že Váš telefon má nastavený skutečný čas a nemanipuluje se s ním
 • soustřeďte se na radost z jízdy a krásné české krajiny spíš než na pokušení „optimalizovat“ Váš čas

Soutěžní kritérium PRAVIDELNOST

V propozicích to vypadá strašidelně, ale je to jednoduché:

 • 35 měřených úseků je 35 hodnot průměrné rychlosti
 • z tohoto souboru se vypočte směrodatná odchylka (wikipedie), v excelu funkce SMODCH – to nám řekne, jak moc jsou jednotlivé průměry „rozházené“, menší hodnota je lepší
 • směrodatná odchylka v poměru k průměru z těch 35 průměrů nám dá hodnotu v % směrodatné odchylky; menší hodnota je lepší
 • poslední úprava zvýhodňuje ty, kdo jedou vyšší průměrnou rychlostí, protože při vyšším jízdním průměru zbývají menší časové rezervy na problémy

Šťastnou cestu!